Sunt intrebări sau propuneri? +37323072366

Aprobat

                                                        Consiliul de Administrație nr.01 din 28.08.2023

Președinte: Cojocari Ana__________

 

Director IPGimnaziul Dărcăuți

Sugailo Anjela_________

                                                                                       

 

 

 

 


Regulamentul de ordine internĂ

CAPITOLUL I.

DispoziȚii generale

 1.1 Regulamentul I.P. Gimnaziul  Dărcăuți,denumit în continuare regulament,cuprin-de norme referitoare la organizarea şi funcţionarea Gimnaziului Dărcăuți,în conformitate cu prevederile din Statutul Instituţiei şi Codul Educaţiei .                                                            

1.2.Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Gimnaziului  se desfăşoară potrivit principiilor                                     Declaraţiei Universale ale Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

 1.3.I.P.Gimnaziul este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei în vi-goare,a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei,a deciziilor Direcţiei Invatamânt Soroca şi a Regulamentului de ordine internă.

 1.4.Regulamentul de ordine internă este aprobat de Consiliul de Administarţie, cu participarea comitetului sindical din şcoală, şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

1.5.Regulamentul de ordine internă s-a propus şi se dezbate la Consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor.

1. 6.Respectarea regulamentului de ordine internă este obligatorie pentru tot personalul salariat al gimnaziului, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

 1.7.În incinta instituţiei de învăţămînt sunt interzise, potrivit Statutului instituţiei, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar.

 1.8.Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 mai din anul calendaristic următor, pentru clasele primare şi gimnaziale.

1.9.Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene se stabilesc prin ordinul Ministrului Educaţiei.

1.10.În situaţii obiective, de exemplu, epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată, în baza deciziilor Consiliului de Administraţie.

1.11.Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:

- la nivelul instituţiei de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea şi cu aprobarea direcţiei de învăţământ;

- la nivelul raional/municipal, la cererea direcţiei învăţământ, cu aprobarea Ministerului Educaţiei și Cercetării .

- la nivel republican, prin ordinul Ministrului Educaţiei.

1.12.Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare pînă la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizia directorului, cu acordul  DÎ Soroca

 1.13.Regulile prevăzute în prezentul regulament se aplică tuturor elevilor şi salariaţilor gimnaziului precum şi tuturor celor angajaţi în rezolvarea unor probleme, obiective specifice

 1.14. La baza elaborării acestui document stau următoarele principii:

a)  Toţi cei care lucrează în învăţământ sunt modelatori de fiinţe umane şi trebuie sâ dea dovadă de o mare responsabilitate în toate activităţile desfăşurate;

b)  Fiecare elev este o individualitate, care are o personalitate proprie, care nu trebuie suprimată, ci educată şi dezvoltată în cunoştinţă de cauză, cu participarea voluntară a subiectului, elevul;

c)  Fiecare elev trebuie să găsească în şcoală condiţii optime de dezvoltare şi afirmare a propriei personalităţi;

d) Nu se fac discriminări de ordin religios, etnic, de sex,  etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  II.

Organizarea Școlii

 2.1. Cursurile școlare în anul de studii 2023-2024  în Gimnaziul,,Dinastia Romanciuc” încep la 01 septembrie, și se încheie la 31 mai  (pentru clasele IX la 24 mai ) şi se desfăşoară în două semestre:

      semestrul I        01 septembrie - 22 decembrie 2023;
     semestrul II    
09 ianuarie - 31 mai 2024

 2.2.Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe:

 Vacanța de toamnă:             01.11.202305.11.2023 ( 5 zile )

Vacanța intersemestrială(de iarnă):23.12.2023– 08.01.2024 ( 17 zile )

Vacanța de primăvară:        08.03.202412.03.2024 ( 5zile )

Vacanța de Paști:                 04.05.202413.05.2024 ( 10 zile )                                                Pentru elevii claselor I-a- a VIII-a și a X-XI se stabilește :                                                                       Vacanța de vară    01.06.2024-31.08.2024(92 de zile)

2.3.Sesiunea de examene la absolvirea gimnaziului  se desfăşoară în perioada:  03– 14 iunie 2024;

2.4.Testarea națională în învățămîntul primar se desfășoară în perioada:     15 – 24 mai, 2024.

2.5.În anul şcolar 2023-2024  procesul educaţional în Gimnaziul Dărcăuți se realizează în săptămâna de studiu de 5 zile.

6.Reţeaua gimnaziului  este aprobată potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi este următoarea:

 Clasa I-a                  8 elevi                     Clasa a V-a              6 elevi

Clasa a II-a              11 elevi                     Clasa a VI-a             6 elevi

Clasa a III-a            12 elevi                     Clasa a VII-a            14 elevi

Clasa a IV-a            12 elevi                      Clasa a VIII-a         10 elevi

                                                                 Clasa a IX-a             11 elevi

7.Temele pentru acasă se proiectează conform cerințelor curriculare la disciplinele școlare și sunt fixate în catalogul școlar,la rubrica Tema pentru acasă,în corespundere cu prevederile Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar,gimnazial și liceal(Ordinul MECC nr.1249 din 22.08.2018).

Capitolul III.

Organizarea lucrului în unitate.

3.1.Progrâmul şcolar se va desfaşura într-un singur schimb între orele 8.00 şi 16.00 cu un  orar al sunetelor aprobat de C.A:

        1. 830-915         pauză 10 min.                                                 

2. 925-1010      pauză 15 min.                                               

3. 1025-1110  pauză 15 min.                                                  

4. 1125-1210  pauză 10 min.                                               

5. 1220-1305  pauză 10 min.                                                  

6. 1315-1400

3.2. Serviciul de bibliotecă va funcţiona:  după grafic luni, miercuri, vineri                                                                              trei  zile în săptămână                                                                                                     

3.3 Personalul de serviciu va funcţiona între 8.00 şi 16.00;

3.4.Administratorul  între 8.00 şi 16.00;

3.5. Paznicii - conform graficelor stabilite prin ordin anual.

3.6. În ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare programul școlar/ durata muncii zilnice se va reduce cu 1 oră

     3.7. administraţia face serviciu  câte o zi/două săptămânal de la 800 la 1500, conform următorului grafic:

-luni         -     Sugailo Anjela

-marţi       -    Ungurean Nadejda

-miercuri  -    Sugailo Anjela

-joi           -     Ungurean Nadejda

-vineri      -    Sugailo Anjela

 

 

Capitolul IV.

Serviciul in InstituȚie

  1. Serviciul pe clasă
  • Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua zilnic serviciul pe clasă
  • Elevii de serviciu au următoarele atribuţii:
   • se prezintă la cursuri cu 15 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă
   • asigură creta şi ştergerea tablei
   • asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine
   • verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi
   • în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu rămân în clasă şi supraveghează bunurile colegilor, sau încuie clasa.
   • Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă
  1. Serviciul profesorilor

 Zilnic, serviciul în şcoală va fi asigurat   de  profesorii şi administratorii de serviciu conform următorului grafic:

Nr.

d/o

Ziua

Profesorul

Administratorul

Sectorul

1

Luni

Etajul I       Crețu Maia

Etajul II      Lozinschii Lilia

 Sugailo Anjela

Et.I

Et.II

 

2

Marţi

Etajul I      Afanas Stela

Etajul II    Vieru Pavel

 

Ungurean Nadejda

Et.I

Et.II

 

3

Miercuri

Etajul I    Ungurean Nadejda

Etajul II   Crețu Mariana

 Sugailo Anjela

Et.I

Et.II

 

4

Joi

Etajul I    Postovic Agnesa

Etajul II    Cojocari Ana

 

Ungurean Nadejda

Et.I

Et.II

 

5

Vineri

Etajul I   Cebotarenco Rodica

Etajul II   Lisnic Lilia

Sugailo Anjela

Et.I

Et.II

           

4.3.Sarcinile și obligațiunile profesorilor de serviciu:

                - se prezintă la şcoală la ora 800

 • efectuează triajul epidemiologic al elevilor și al personalului la intrarea în instituție
 • supraveghează starea de sănătate a elevilor, măsoară temperatura cu termometre non-contact și dezinfectează mâinele acestora ÎN CAZURILE SPECIFICATE DE AUTORITĂȚI
 • consemnează cazurile cu temperatura corporală mai mare de 37,0 C  în Registrul de evidență a termometriei(în cazurile
 • supraveghează starea de  disciplină a elevilor în timpul pauzelor
 • supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor
 • rezolvă operativ problemele apărute, anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, bătăi, incendii, ameninţări prin telefon, etc.)
 • intre orele 8.00- 14.00 profesorul de serviciu supraveghează intrarea principala şi ieşirea elevilor la sfârşitul programului astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte
 • profesorii de serviciu consemnează eventualele evenimente şi semnează în Registrul unic al Serviciului pe gimnaziu
 • raportează despre rezultatele serviciului administratorului de serviciu la sfârșitul  zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul V.

Organizarea claselor

5.1 Clasele se vor organiza în conformitate cu regulamentele ministeriale.

5.2 Clasele vor fi divizate în două grupe, dacă în clasă sunt 25 şi mai mulţi elevi la disciplinele: limba străină, educaţie tehnologică, informatica.

5.3 Clasele vor fi conduse de un responsabil ales democratic de colectivul clasei în fiecare an.

5.4 Responsabilii vor reprezenta clasa în relaţii cu celelalte clase, cu profesorii şi conducerea unităţii.

5.5 Împreună cu dirigintele, responsabilul va monitoriza organizarea serviciului în clasă şi va urmări respectarea lui.

5.6 Responsabilii tuturor claselor şi încă un elev ales în mod democratic de clasă vor alcătui Consiliul Elevilor.

5.7 Președintele Consiliului Elevilor va face parte din Consiliul de Administraţie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI.

Compartimentul de decizie

Consiliul Profesoral

6.1. Consiliul Profesoral este organul suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educaţional, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul consiliului profesoral este numit de director. Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie.Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor Consiliului.

6.2.  Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii:

 1.  dezbate și propune pentru aprobare consiliului de administrație al Instituției:
 • Proiectul anual al instituției/PAI și PDI/Planul de dezvoltare instituțională/ eventuale completări sau modificări ale acestuia;
 • Raportul anual de evaluare internă al Instituției;
 • Raportul anual al cadrelor manageriale ;

-dezbate şi aprobă rapoartele de activitate a Comisiilor metodice, Consiliul diriginților și a altor comisii ce activează în cadrul Instituției;

-aprobă statutul instituţiei;

-dezbate și aprobă regulamentul Instituției, în ședință la care participă cel puțin 2/3 din personalul salariat al instituției;

-alege cadrele didactice delegate în componența  consiliului de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;

-aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din instituţie;

-validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe, corigenţe;

-validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

-dezbate şi avizează regulamentul intern al instituţiei, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituţiei;

-dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei și al Cercetării, a direcţiei de învăţământ sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea educaţională şi transmite direcţiei de învăţământ propuneri de modificare sau de completare;

-identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaţionale din instituţie;

-examinează dosarele de atestare și decide asupra recomandării privind conferirea/confirmarea gradului didactic

-decide privind promovarea elevilor/ admiterea la examene

6.3. Consiliul profesoral se întruneşte de cel puțin 5 ori pe parcursul anului școlar: 3 ședințe organizatorice – ( începutul anului școlar, sfârșitul semestrului I, sfârșitul anului școlar ) și 2 ședințe tematice. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puţin 1/3 din cadrele didactice.

6.4. Problemele abordate şi deciziile luate la Consiliul profesoral sunt consemnate în procese verbale.

6.5. Hotărîrile consiliului profesoral sunt obligatorii pentru tot personalul didactic.

Consiliul de Administraţie

6.6.  Consiliul de Administraţie este organ de conducere al instituţiei de învăţământ general, cu misiunea de a asigura respectarea prevederilor legale de organizare şi funcţionare a instituţiei. Consiliul de Administraţie se instituie prin ordinul conducătorului organului local de specialitate în domeniul învăţământului. Din consiliul de administraţie face parte : directorul instituţiei de învăţământ, un director adjunct, un reprezentant delegat de administraţia publică locală, trei reprezentanţi ai părinţilor, doi reprezentanţi ai  cadrelor didactice, un reprezentant al elevilor.

6.7  Membrii consiliului de administraţie sunt nominalizaţi, pentru o perioadă de 5 ani

6.8. Consiliul de administraţie este considerat valid dacă are în componenţă cel puţin 5 membri

6.9 Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrative ,Consiliul de administraţie are următoarele competenţe:

a)participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului şi directorului adjunct al instituţiei;

b) organizează audieri publice;

c) participă la elaborarea proiectului bugetului, asigurînd transparenţa procesului, inclusive prin organizarea de audieri publice, şi avizează bugetul instituţiei de învăţămînt şi rectificările la acesta;

d) aprobă planul de dezvoltare a instituţiei de învăţământ;

e) gestionează resursele financiare provenite din alte surse decât cele bugetare;

f) aprobă componenta şcolară a planului cadru la nivelul instituţiei de învăţământ;

g) avizează, în baza capacităţii de proiect a instituţiei şi a prognozei efectivului de elevi, numărul de clase pe ani de studii şi numărul de elevi în fiecare clasă; avizează schema de încadrare a personalului.

6.10. Ca organ de conducere al instituţiei de învăţământ, consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) aprobă regulamentul intern al instituţiei de învăţământ eleborat de director, în care sînt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale instituţiei de învăţământ, ale cadrelor didactice, ale elevilor şi părinţilor;

b)îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele instituţiei de învăţământ;

c)stabileşte destinaţia veniturilor proprii ale instituţiei de învăţământ, în concordanţă cu planurile operaţionale şi planul de dezvoltare al instituţiei;

 d) stabileşte poziţia instituţiei în relaţiile cu părţile-terţe;

e) elaborează tematica şi graficul şedinţelor consiliului de administraţie;

 f) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;

g) aprobă  schema de încadrare a personalului;

h) stabileşte, în urma consultării cu elevii şi părinţii, pe baza resurselor disponibile şi a propunerilor consiliului profesoral, componenta şcolară a planului-cadru la nivelul şcolii, constituită din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul instituţiei de învăţământ, în conformitate cu prevederile legii;

i) aprobă, la propunerea directorului, componenta şcolară a curriculumului, respectiv modulele de pregătire opţionale eleborate la nivelul instituţiei de învăţământ, în urma consultării consiliu-lui profesoral, consiliului elevilor, structurilor asociative ale părinţilor;

j) aprobă orarul instituţiei de învăţământ şi măsuri de optimizare a procesului didactic;

k) participă, în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, la evaluarea activităţii personalului din instituţia de învăţământ;

l) participă la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi/sau de director adjunct;

m) avizează fişele postului, care constituie anexă la contractul individual de muncă al angajaţilor;

n) propune directorului instituirea comisiilor de cercetare disciplinară pentru personalul didactic şi personalul de conducere din instituţia de învăţământ;

o) solicită directorului, dezbate, aprobă şi publică, cel puţin anual, rapoarte cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ pe pagina web a instituţiei.

 6.11. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau de cîte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi din membri. Problemele abordate şi deciziile luate sunt consemnate în registrul unic al consiliului de administraţie.

Consiliul de Administraţie are în componenţa sa 9 membri:

 1. Cojocari Ana - președinte
 2. Sugailo Anjela - director
 3. Ungurean Nadejda – director adjunct
 4. Crețu Maia– președintele comitetului sindical
 5. Cirilici Inga – reprezentant al părinților
 6. Zabulica Agata – reprezentant al părinților
 7. Cucu Inga– reprezentant al părinților
 8. Vlas Natalia– reprezentant al APL
 9. Garmaliuc Carina– reprezentant al Consiliului Elevilor

                                                                                                                                                                                                       Comisia metodică

6.12 Comisia metodică se constituie din profesori care predau aceeași disciplină de studiu sau din arie curriculară determinată de Planul-cadru de învățământ

6.13 Comisia metodică are următoarele atribuții:

a)analizează la început de an școlar modificările și completările privind curriculum școlar și asigurarea didactică la disciplină, stipulate în sugestiile metodologice privind organizarea procesului educațional;

b)participă la monitorizarea implementării curricula la fiecare clasă privind modul în care se realizează componenta predare, învățare și evaluare;

c)analizează periodic din punct de vedere metodologic evoluția școlară a elevilor la disciplinele din aria curriculară;

d)propune activități de interasistență, teme de cercetare pentru proiectul anual al instituției/PAI;

e)orientează activitatea cadrelor didactice spre crearea și funcționarea unui sistem instituțional de evaluare a rezultatelor școlare la disciplinele de studiu;

f)desfășoară activități de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade și alte concursuri școlare.

 

                           Şefii comisiilor metodice

6.14. Şefii comisiilor sunt numiţi de director în luna septembrie, şi fac parte din cadrele didactice cu experienţă pedagogică şi cu un stagiu de predare nu mai puţin de trei ani. Şeful comisiei metodice are următoarele atribuții:

a)este responsabil de întocmirea planului de activitate al comisiei şi de respectarea îndeplinirii lui

b)evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice și propune Consiliului profesoral un raport argumentat și documentat/note informative privind prestația profesională a fiecărui membru și a comisiei 

c)coordonează participarea membrilor comisiei metodice la activitățile de formare continuă și de promovare a imaginii Instituției la nivel local, raional

d)asigură participarea membrilor comisiei metodice la asistențe și interasistențe în cadrul orelor publice desfășurate în cadrul instituției precum și la activitățile metodice raionale/municipale

6.15.Şeful comisiei, împreună cu colegii de specialitate, este obligat ca la prima şedinţă, înaintea începerii anului şcolar să analizeze conţinutul programei de învăţământ la disciplina respectivă, repartizarea conţinutului pe capitole, subcapitole şi teme, punând un accent deosebit pe cunoaşterea şi găsirea modalităţilor corecte de realizare a obiectivelor generale şi specifice ale programei şi pe cunoaşterea, însuşirea şi adaptatrea la specificul instituţiei, al fiecărei clase, a precizărilor orientative de ordin metodic.

 Directorul

6.16.  Directorul  este conducătorul instituţiei pe care o reprezintă  în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.

6.17. Directorul nu poate angaja şcoala în nici un fel de activitate fără a avea aprobarea Consiliului de Administraţie.

6.18. Directorul instituţiei are următoarele atribuţii:

 • Asigură funcționalitatea Instituției în conformitate cu Standardele de calitate în învățământul secundar general, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării;
 • coordonează şi răspunde de întreaga activitate instructiv-educativă şi administrativă a instituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;
 • coordonează elaborarea Proiectului anual al instituției/PAI și de dezvoltare a Instituției/PDI
 • asigură păstrarea și  dezvoltarea bazei didactico- materiale a instituţiei, pentru organizarea şi funcţionarea cantinei;
 • asigură siguranța elevilor și a personalului angajat în perioada aflării în incinta Instituției, răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor  în instituţia de învăţământ;
 • asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;
 • asigură aplicarea corectă  a deciziilor Consiliului Profesoral şi a celui de Administraţie;
 • asigură realizarea achiziţiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ şi normativ în vigoare;
 • asigură confidențialitatea și securitatea informației, ce conține date cu caracter personal;
 • stabilește mecanismul intern de colectare a datelor în Sistemul Informațional automatizat de Management în Educație ( SIME ), a Sistemului Automatizat de Prelucrare a Datelor ( SIPAS ) pentru organizarea și desfășurarea examenelor  și controlează corectitudinea informațiilor introduse;
 • prezintă rapoarte privind activitatea Instituției, starea și calitatea procesului educațional din instituția pe care o conduce
 • numeşte şi eliberează din post personalul instituţiei;
 • stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;
 • întocmeşte rapoarte privind activităţii instituţiei, starea și calitatea procesului educațional din instituția pe care o conduce
 1. Directorul, în calitate de angajator,conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:
 • elaborează schema de încadrare a personalului instituției și stabilește, prin fișa postului, obligațiile de serviciu ale personalului angajat;
 • aprobă normele de completare a claselor, numărul de clase și schema de încadrare a personalului aprobate de autoritatea competentă;
 • încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 • numeşte şi eliberează din funcție  personalul instituţiei, conform legislației în vigoare;
 • emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
 • gestionează bunurile şi resursele materiale;
 • încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure;
 • are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg  din statutul instituţiei, potrivit cadrului legislativ şi normativ;
 • stimulează și promovează cadrele didactice pentru dezvoltare profesională și continuă;
 • aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
 • aplică sancțiuni prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi

6.19. Directorul răspunde de întocmirea, completarea, păstrarea documentelor de evidență școlară şi de eliberarea actelor de studii, conform prevederilor regulamentare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Directorul adjunct instruire

6.20. Directorul adjunct instruireîl ajută pe director la desfăşurarea activităţii.

6.21. Directorul-adjunct are următoarele atribuții:

a)monitorizează și organizează procesul educațional, asigurând calitatea realizării lui

b)întocmește orarul activităților educaționale din Instituție și asigură respectarea lui;

c) coordonează și ține la evidență orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu, propus spre avizare directorului;

d)consemnează zilnic, în condica de prezență, absențele și întîrzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare, personalul didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;

e)participă la repartizarea sarcinilor didactice personalului de predare;

f)monitorizează organizarea procesului educațional, prin asistențe la ore, verificarea proiectelor didactice, aprecierea nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecți

g)coordonează activitatea comisiilor metodice din Instituție

h)coordonează elaborarea unui sistem instituțional de evaluare și asigură funcționalitatea lui, în special la probele de evaluare sumativă și finală aplicate în Instituție;

i)asigură aplicarea întocmai a Planului-cadru de învățământ și a curricula școlare;

j)coordonează activitatea de formare profesională continiă;

k)verifică corectitudinea și acuratețea completării cataloagelor și a altor documente școlare privind evidența rezultatelor școlare ale elevilor;

l)este responsabil de organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor la disciplinele școlare și concursurilor extrașcolare;

m)îndrumă și coordonează modul în care sunt recuperați elevii corigenți și cu situațiile școlare neîncheiate;

n)coordonează activitatea CMI/comisiei multidisciplinare intrașcolare;

o)Organizează și monitorizează activitatea Consiliului de Etică din instituție;

6.23. în caz de incapacitate de muncă unul din directorii adjuncţi preia toate îndatoririle directorului. Atribuţiile directorilor adjuncţi sunt comunicate colectivului de cadre didactice şi personalului administrativ.

Directorul adjunct educație

6.24.Organizează și monitorizează activitatea diriginților claselor I-IX;

6.25. Organizează și ține în evidență activitatea cercurilor de activitate artistică, secțiilor sportive și activităților extrașcolare;

6.26.Este responsabil pentru activitatea Consiliului de Elevi din instituție;

6.27.Este responsabil de activitatea Consiliului de Părinți;

6.28. Este responsabil de starea disciplinei în școală, felul de comportare a elevilor, conduita bazată pe respectarea normelor de disciplină și respectarea Regulamentului de ordine internă;

6.29. Monitorizează și duce evidența frecvenței elevilor, acțiunilor de combatere și prevenire a absenteismului și abandonului școlar;

6.30. Coordonează procesul instructiv-educativ la disciplina Dezvoltarea personală/Comisia metodică Consiliere și Dezvoltare personală;

6.31. Coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul  VII.

Evaluarea rezultatelor elevilor

7.1.Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor, conform prevederilor MEC.

7.2.Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:

a)ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;

b)fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;

c)stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;

d)stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţe.

7.3.Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

a)lucrări scrise;

b)lucrări practice;

c)referate şi proiecte;

d)interviuri;

e)portofolii;

f)alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de MEC ori de direcţia de învăţământ.

7.4.În învăţământul secundar general, evaluările se apreciază, de regulă, prin note de la 10 la 1.

7.5.Notele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în agenda elevului, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.

7.6.Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămînal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămînă, la care numărul minim de note este de două.

 

Evaluarea și aprecierea rezultatelor școlare în ciclul primar

 7.8.În învățământul primar se aplică evaluarea criterială în bază de descriptori, aprobată de către ME.

7.9.Trecerea la evaluarea criterială se realizează eșalonat după cum urmează: clasa I din 01.09.2015; clasa II din 01.09.2016; clasa III din 01.09.2017; clasa IV din 01.09.2018.

7.10.Evaluarea criterială prin descriptori reprezintă un sistem de eficientizare permanentă și diferențiată a învățării, predării și evaluării prin întroducerea criteriilor și descriptorilor, fără acordarea notelor.

7.11.Descriptorii în cadrul evaluării criteriale din învățământul primar specifică nivelul performanțelor individuale ale elevului în raport cu competențele urmărite.

7.12.Descriptorii sunt criterii calitative de evaluare și descriu modul de manifestare a competențelor elevilor și permit determinarea gradului de realizare a acestora.

7.13.În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative ”suficient”,”bine” și ”foarte bine”.

7.14.Evaluarea criterială în învățămîntul primar se realizează conform Metodologiei privind implementarea evaluării criteriale, aprobată de către ME.

7.15.Promovarea elevilor în clasele primare se realizează în baza rezultatelor înregistrate în Tabelul de performanțe școlare la toate disciplinele în corespundere cu Metodologia privind implementarea evaluării criteriale.

Evaluarea/notarea elevilor și calcularea mediilor semestriale/anuale/ în ciclul gimnazial

7.16.Numărul de note /calificative pe perioada unui semestru acordate elevului la fiecare disciplină de studii trebuie să fie, cel puțin, egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut de Plan-cadru de învățământ pentru ciclul gimnazial ,dar nu mai mic de trei.

7.17.Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă/un calificativ în plus față de numărul de note/ calificative prevăzute în pct. Sus numit, ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimile două săptămîni ale semestrului.

7.18.Nota semestrială la disciplina școlară nu poate fi calculată, dacă elevul a absentat (motivat sau nemotivat) 50% din numărul total de ore prevăzute de Plan-cadru de învățământ,fiind considerat elev amânat la disciplina de studii dată.

7.19.La fiecare disciplină școlară media semestrială se consideră determinată corect dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.

7.20.În ciclul gimnazial, media semestrială la toate disciplinele școlare este media aritmetică a notelor curente, obținută pe parcursul semestrului calculată până la sutimi,fără rotunjire. Media anuală la disciplina școlară se calculează doar dacă la ambele semestre nota este mai mare sau egală cu ”5” (cinci). În cazul în care una din mediile semestriale este mai mică decît ”5” (cinci), atunci în catalogul școlar, la rubrica ” Nota anuală” se va înscrie ”corigent”, cu păstrarea coloanei ”Lichidarea corigenției”, conform prevederilor legale. În cazul existenței elevilor corigenți media anuală a clasei se va calcula după lichidarea corigenției prin sumarea notelor medii generale și împărțirea la numărul total de elevi. În cazul în care elevul amânat/corigent nu susține corigenția, atunci în catalog, la rubrica ” Nota anuală” se va înscrie cu păstrarea coloanei ”Lichidarea corigenției”, conform prevederilor legale.

7.21.Media școlară semestrială/anuală la disciplina de studii se calculează în ultima săptămână a semestrului/anului școlar, stabilită prin Plan-cadru de învățământ, aprobat de către MEC.

7.22.Pentru elevii clasei a IX-a media anuală se va încheia în ultima săptămână a anului școlar stabilit prin Plan-cadru de învățământ, aprobat prin ordinul ministrului, dar nu mai târziu de 24 mai 2024.

7.23.Media generală a notelor anuale în clasele a V-IX se calculează ca medie aritmetică a notelor , până la sutimi,fără rotunjire, în baza notelor anuale obținute la disciplinele școlare obligatorii și obționale(aprobate de MEC) din Plan-cadru de învățământ.

9.Media semestrială se calculează pentru toți elevii, indiferent de rezultat și se înscrie în

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VIII.

Obligaţiile salariaţilor

 8.1.Activitatea salariaților este organizată în conformitate cu legislația în vigoare, în baza regle-mentărilor contractului individual de muncă/ colectiv de muncă și prezentului regulament

8.2.Salariații trebuie:

   a) să respecte şi să apere profilul specific al activităţii gimnaziului: educaţia

   b) Sub nici un motiv nu vor denigra activitatea şcolii

 8.3Obligaţiile profesorilor

    Personalul didactic de predare are următoarele obligațiuni:

a) să se prezinte cu 15-20 minute înainte de prima sa oră;

b) să respecte normele de etică, să aibă o conduită morală, demnă în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite elevilor, o ținută vestimentară decentă și un comportament responsabil pentru a nu leza cu nimic prestigiul şcolii;

c) să cunoască și să promoveze idealul educațional, principiile fundamentale ale educației, politica educațională a statului;

d) să organizeze și să desfășoare eficient procesul educațional la disciplina de studiu predată;

e) să cunoască și să aplice Planul-cadru de învățământ, curricula școlară, recomandările metodologice și manageriale, privind organizarea procesului educațional, elaborate de MEC, manualele școlare și literatura pedagogică de referință;

f) să elaboreze  proiecte didactice pentru lecții și activități extrașcolare conform cerințelor MEC și să organizeze optimal orele la clasă;

g) să completeze  la timp şi corect documentația școlară ( cataloagele școlare, dosarele elevilor, portofoliul cadrului didactic, rapoarte semestriale/anuale, procese-verbale, baza de date în sistemul SIME, chestionare, caracteristici,fișe de sesizare, etc.);

h) să participe la ședințele Consiliului Profesoral, ședințele și activitățile comisiei metodice, consiliul diriginților, consiliul de administrație;

i) ) își vor îmbogăți în permanență pregătirea în domeniul specialității, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei prin participări la activitățile de interasistență organizate în instituție și raion, seminare metodice, cursuri de formare continuă;

j)  vor organiza și desfășura olimpiade și concursuri școlare;

k) vor organiza consultații cu elevii claselor absolvente la disciplina predată, conform orarului stabilit de conducerea Instituției;

l) vor asigura securitatea vieții și sănătății elevilor în cadrul lecțiilor și activităților extrașcolare ( cercuri pe interese, excursii, matinee, concursuri et.)

m) vor colabora cu familiile elevilor;

 n) nu vor pretinde şi nu vor accepta beneficii materiale de la elevi sau părinţii acestora;

o) nu vor folosi un limbaj impropriu conduitei de profesor, nu vor aduce jigniri elevilor, părinților sau  colegilor, nu vor manifesta comportamente violente în activitățile educaționale și în viața cotidiană;

 p) nu vor organiza acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

q) vor  prezenta la început de an școlar  avizul medical  conform cerințelor sanitaro-igienice în vigoare;

r) își vor onora toate obligațiile stipulate în fișa postului.

  8.4.Obligaţiile profesorului diriginte

a)organizează orele de managementul clasei, dezvoltare personală și alte activități ce contribuie la dezvoltarea personalității elevului;

b)urmărește frecvența elevilor, identifică și analizează cauzele absențelor elevilor și întreprinde acțiuni corespunzătoare pentru îmbunătățirea frecvenței;

c) analizează  periodic situația școlară a elevilor, insistând la mobilizarea acestora în vederea îndeplenirii optimale a obligațiunilor regulamentare;

d)colaborează cu toți profesorii care predau la clasa pe care o conduce în vederea eficientizării procesului educațional;

e) observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului și raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;

f) organizează și conduce activitatea clasei, ținând cont de problemele pe care le impune viața, cotidianul colectivului de elevi și de sarcinile educative ale Instituției;

g)sprijină, împreună cu ceilalți profesori, organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare;

h) asigură conexiunea cu părinții elevilor, îi informează în formă scrisă despre rezultatele obținute de elevi la învățătură, reușitele și nereușitele, precum și eventualele abateri disciplinare ale fiului(fiicei) lor în termen  maxim de 3 zile;

j) calculează media generală a fiecărui elev, procentul reușitei, procentul calității și a frecvenței;

k) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, dosarele elevilor, sistemul SIME și alte formulare și acte de școlarizare;

l) informează consiliul profesoral despre activitatea desfășurată în clasa pe care o conduce;

m) este  responsabil de viaţa, sănătatea  şi securitatea elevilor, de educația igienică-sanitară a elevilor clasei ce o dirijează;

n) răspunde de baza materială a clasei, cabinetului pus la dispoziție.

8.5. Obligaţiile  personalului didactic auxiliar și nedidactic

a) să aibă o ţinută morală corespunzătoare;

b) să se comporte politicos şi îngăduitor cu toţi cei cu care vin în contact;

c) atribuțiile personalului didactic auxiliar și nedidactic sunt menționate în fișele de post aprobate de director.

8.6.Concedierea: (Art. 86 CM)

   Concedierea ( desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului ) se admite pentru următoarele motive:

a)absenţa fără motive întemeiate de la serviciu mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă;

b)încălcarea repetată pe parcursul unui an a obligaţiilor de muncă, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare;

c)prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut de art. 76 (C. M.);

d)încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţământ de către un cadru didactic;

e)aplicarea, chiar şi o singură dată a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli.

f) săvârșirea la locul de muncă a unei sustrageri ( inclusiv în proporții mici ) din patrimoniul unității, stabilite prin hotărâre a instanței de judecată sau a organului de competența căruia ține aplicarea sancțiunilor administrative;

g) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;

h) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IX.

Drepturile personalului angajat

9.1.   să participe la luarea deciziilor importante referitoare la rezolvarea problemelor şcolare;

9.2.  fie ales în organele de conducere;

9.3. să-şi expună liber opinia profesională vizând procesul de predare-învățare-evaluare în concordanță cu componentele Curriculumului Național;

9.4. să beneficieze de condiții optime de muncă;

9.5.să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite;

9.6. să beneficieze de înlesniri stabilite de statutul instituţiei, de legislaţia în vigoare;

9.7. să participe la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;

9.8. să fie asigurat cu condiţii eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea permanentă;

9.9 să ceară respectarea demnităţii;

9.10. să fie liber în exersarea iniţiativei personale, în realizarea obiectivelor educaţionale, alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, modernizarea procesului de învăţămînt prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, înfiinţarea în instituţie a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii, conform legii.

9.11. cadrelor didactice li se acordă, nu mai des decât o dată la 10 ani de activitate pedagogică un concediu neplătit cu durată de până la un an, în modul şi în condiţiile de plată, stabilite de statutul instituţiei;

9.12. cadrele didactice beneficiază anual, la sfârşitul anului şcolar de un concediu de odihnă plătit cu durata de 62 zile calendaristice;

9.13. personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic ( bibliotecarul,contabil-șef, șef de gos-podărie ) beneficiază de un concediu anual plătit cu durata de 35 zile calendaristice;

9.14. personalul de deservire ( deriticătorii, paznicii, lucrătorii pentru deservirea și reparația curentă a clădirii ) beneficiază de un concediu anual cu durata de 28 zile calendaristice;

9.15. salariaţilor, care n-au beneficiat de buletin de boală pe parcursul întregului an de activitate li se acordă 3 zile plătite de concediu suplimentar.

9.16. femeilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vârstă de până la 16 ani) li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice.

9.17. angajaţii gimnaziului nu poartă răspundere de telefoanele mobile ale elevilor şi bijuterii.

   Prezentul regulament are ca anexă fişele posturilor nominalizate şi operaţionalizate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul X.

Drepturile elevilor

10.1. În gimnaziu elevii se bucură de toate drepturile stipulate în legislaţia naţională şi internaţională. În mod special elevii au dreptul:

 • să aleagă instituția de învățământ, cu respectarea cadrului normativ în vigoare;
 • să-şi expună liber opiniile, convingerile și  ideile;
 • să fie evidențiați și să primească diplome pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică exemplară;
 • să-şi aleagă cursurile opţionale, în dependență de ofertele educaționale ale Instituției;
 • să participe la proiecte sau programe naționale în care este parte Instituția
 • să participe la activități științifice, culturale, artistice şi sportive, organizate la nivel raional, republican ( concursuri, olimpiade, festivaluri, etc )
 • să fie asiguraţi în modul stabilit cu manuale școlare, asistenţă medicală,asistența CDS, alimentaţie, transportare, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;
 • să fie aleşi și să participe în componența organelor de conducere ale Instituției; ( CA )
 • să fie aleși și să participe în componența organelor de autoconducere școlară ( Consiliul Elevilor ) la nivel de Instituție, raion și național, activitatea cărora este reglementată în Regulamentul tip al CE, aprobat de ME;
 • să beneficieze de condiții optime în organizarea procesului educațional, de garanții privind viața și securitatea în timpul aflării în Instituție;
 • să participe la evaluarea și promovarea calității învățământului, în condițiile stabilite de lege

10.2. Elevii au dreptul de a fi aleşi responsabili ai claselor sau ai Consiliului Elevilor.

10.3. Elevii pot contribui prin propuneri la îmbunătăţirea activităţii din şcoală.Propunerile vor fi transmise ierarhic prin preşedintele clasei, Consiliului Elevilor care le va examina şi valida. Propunerile validate vor fi prezentate Consiliului de Administraţie sau Consiliului Profesoral după caz, de către preşedintele Consiliului Elevilor.

10.4. Elevii, care ocupă locuri premiante la concursurile republicane pot beneficia de bursă, premii și recompense din partea Consiliului Raional la propunerea Consiliului Profesoral.

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul XI.

Obligaţiunile elevilor

Elevii au următoarele obligaţii:

            11.1 să respecte regulamentul de organizare și funcționare a Instituției;

            11.2 să frecventeze lecţiile în mod obligatoriu, să se prezinte la timp la orele de curs și să participe la activitățile extrașcolare și extracurriculare, organizate în Instituție

           11.3 să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în câmpul muncii;

            11.4 să demonstreze, prin examinări orale și scrise competențe specifice disciplinilor școlare și competențe specifice treptei de școlaritate, să pregatească cu regularitate temele de acasă;

           11.5 să susțină, prin examinări orale şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată motivat sau nemotivat mai mult de 17 ore;

           11.6 să manifeste un comportament respectuos în raport cu personalul de conducere, cadrele didactice, auxiliare, precum și față de colegi;

           11.7 să aibă o ţinută vestimentară şi exterior decent (uniformă școlară aleasă de fiecare clasă/bluză albă pantaloni clasici de elevii care nu au acceptat uniforma, machiaj excesiv,  fuste prea scurte, nu vor purta încălțăminte cu tocuri înalte,  pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurţi, astfel încât sa nu-si expună lenjeria intimă) ;                                                          

           11.8 să dea dovadă de un comportament adecvat în Instituție, în familie și în locurile publice

           11.9 să utilizeze cu acuratețe manualele școlare și să le restituie în stare bună la sfârșitul anului de studii;

           11.10 să păstreze imobilul, mobilierul și utilajul Instituției;

            11.11 elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul din poziţia în picioare, acordarea priorităţii de trecere...) profesorilor, personalului şcolii, părinţilor, oaspeţilor, etc.;                                                

           11.12 să respecte dispoziţiile date de conducerea instituţiei, de diriginte;

         11.13 să păstreze curăţenia în sălile de clasă, coridoare, curtea şcolii, să arunce gunoiul în locurile special amenajate

           11.14 să respecte normele de tehnica securităţii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie;      

            11.15 să participe activ la activităţile şcolare şi  extraşcolare organizate în gimnaziu;

            11.16 să aducă cu sine apa gazoasă,alte băuturi şi produsele alimentare necesare pentru propria alimentaţie în scopul excluderii intoxicaţiilor şi apariţiei bolilor contagioase;

           11.17 fiecare elev să aibă în geantă sticluță cu apă potabilă.

 Elevilor li se interzice:

 11.18 să facă înscrieri sau să distrugă  documentația școlară ( cataloage, dosare personale, agenda elevului );

11.19  să deterioreze bunurile din patrimoniul Instituției ( mese, scaune, uși, mobilier, etc )

11.20  să întârzie şi să  absenteze nemotivat de la ore;

11.21  sa alerge prin clase și pe coridoare, să strige,sa vorbească prea tare, sa șuiere;

11.22  să deţină şi să folosească în şcoală următoarele obiecte:  ţigări, brichete şi chibrite, petarde, băuturi alcoolice, droguri, cărţi de jucat, cuţite, pixuri cu laser şi alte arme ofensive;

11.23  să folosească gume de mestecat, seminţe de floarea soarelui ;

11.24  să utilizeze telefonul mobil, căşti în timpul orelor de curs, examenelor și concursurilor ;

11.25 să părăsească teritoriul instituţiei în timpul orelor, a recreaţiilor fără permisiunea profesorului, dirigintelui;

 11.26  să aplice tatuaje şi piercing-ul;

 11.27  să aibă o ţinută vulgară, extravagantă ( părul, unghiile, buzele vopsite, machiaj cu culori pronunţate, vestimentaţie în afară de uniformă );

 11.28 să aibă un comportament violent, agresiv, să intre în situaţii de conflict, bătăi, comportări amorale;

 11.29 să aducă jigniri și să manifeste agresivitate, limbajul vulgar, înjurături, cuvinte murdare față de colegi și față de personalul Instituției ;

 11.30 să manifeste conduită perturbatoare în clasă, un comportament care în mod intenţionat şi repetat întrerupe capacitatea profesorului de a preda, ori capacitatea altui elev de a învăţa;

11.31  să plagieze şi să copieze teme de acasă, exerciţii, probleme, teste, evaluări, esee, recurgând la minciună şi la falsificarea cunoştinţelor pe care le posedă;

11.33 să utilizeze reţele de socializare, e-mail pentru a expedia mesaje nesolicitate, scrisori care ameninţă imaginea, sănătatea şi siguranţa persoanelor.

11.34 să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

11.35  să organizeze și să participe la acțiuni politice și de protest, ce afectează activitatea Instituției și frecvența la cursuri a elevilor.

Recompense pentru elevi:

 Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

11.36  evidențierea făcută de diriginte în fața colegilor de clasă;

11.37  evidențierea făcută de director în fața colegilor de școlală

11.38  comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau director părinților;

11.39  delegarea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

11.40  premii, diplome

11.41  burse de merit ale Instituției ( la decizia CA )

11.42  burse de merit a APL, CR

  Sancţiunile elevilor:

 11.43.Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale, regulamentul şcolar vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:                                                                                                                                                                                                           a)Observaţie individuală/de grup orală sau cu înscriere în Agenda elevului;                                     b)Mustrare orală sau în scris;                                                                                                         c)Eliminarea temporară de la lecții;                                                                                                                                       d)Suportarea de către părinți a cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în sălile de clasă, cabinete sau școală                                                                                                                                                                                      e)Luarea la evidenţă de către Comisarul de Poliţie;                                                                                               Sancțiunile aplicate elevilor, indiferent de tipul lor, sunt anunțate părinților/tutorului în formă scrisă   în decurs de 3 zile lucrătoare de către dirigintele clasei prin intermediul Agendei elevului/ Avizului  sub semnătură                                                                                                                                                                                      11.44. Elimenarea de la lecții pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului, cu un alt tip de activitate, desfășurată de regulă în cadrul instituției, stabilită de către director, la propunerea Consiliului elevilor.

11.45.Pentru toți elevii din gimnaziu, la fiecare 10 absențe nemotivate pe semestru, din numărul total de ore de studiu sau la 10 % absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, dirigintele va face o notă informativă care va fi înaintată pentru discuții la CMI din cadrul APL.

11.46. Părinții/ tutorii legali ai căror elevi se fac vinovați de deteriorarea bunurilor Instituției plătesc toate lucările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate

11.47. În cazul în care autorul deteriorării nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase

11.48. În cazul distrugeri/deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul pierdut cu unul nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibulitate achită contravaloarea acestuia

 Mișcarea și transferul elevilor

 11.49.Elevii din învățământul general au dreptul să se transfere de la o instituție la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

11.50.Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua în următoarele situații:

11.51.La schimbarea domiciliului;

11.52.În cazul unei recomandări medicale în baza diagnosticului definiv stabilit;

11.53.După aprobarea transferului, Instituția în care se transferă este obligată să solicite situația școlară în 5 zile lucrătoare, iar cea de unde se transferă este obligată să elibereze solicitantului situația școlară. Elevul nu este înscris în catalog, până la primirea situației școlare și emiterea ordinului directorului.                                                                                                                                                                                      11.54.Comisia pentru lichidarea restanțelor se constituie prin ordinul directorului.

11.55.Probele de restanță vor fi elaborate de comisiile metodice, conform ariilor curriculare în baza Planului-cadru.

11.56.Probele de diferență se susțin pe semestru aparte. Nu se susțin probe de diferență pentru discipline la curriculum la decizia școlii.

 

 

 

Capitolul XII.

Asigurarea protecției elevilor faȚĂ de orice formĂ de violenȚĂ

12.1. Angajații instituției de învățământ care sunt martori sau dețin informație despre un act de abuz, neglijare, exploatare, trafic sunt obligați să intervină pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu pot interveni de sinestătător

12.2. Angajații instituției de învățământ sunt obligați să comunice imediat cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic directorului instituției sau coordonatorului.În lipsa acestora, angajații sunt obligați să informeze imediat telefonic, iar timp de 24 de ore – să expedieze Fișa de sesizare asistentului comunitar de la locul de trai al copilului.

12.3. Cazurile de abuz și neglijare sunt examinate în cadrul instituției de către Grupul de lucru/ Comisia ABNET, desemnată prin ordin;                                                                                                                                            12.4. Cadrele didactice informează elevii din clasă despre toate formele de violență și manifestările comportamentale ale acestora, persoanele din instituției la care se pot adresa atunci când sunt supuși unui act de abuz;                                                                                                                                                                                  12.5.  Profesorii-diriginți discută cu copiii, individual și în grup, despre siguranța/bunăstarea lor emoțională și fizică acasă/în familie și în instituție, precum și în alte locuri frecventate de elevi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul XIII.

PĂrinȚii

 13.1.Părinții/ tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu Instituția în vederea realizării finalităților educaționale;

13.2. Părinții/ tutorii legali au obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor.

 Comitetul de părinți al clasei

  13.3. Comitetul de părinți al clasei se alege în fiecare an în cadrul adunării părinților elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează ședința.

13.4.Comitetul de părinți al clasei se compune din 3-5 persoane: un președinte și 2-4 membri.

13.5.Comitetul de părinți al clasei reprezintă interesele părinților elevilor clasei la adunarea generală a părinților la nivelul Instituției, în Consiliul de administrație și Consiliul clasei.

13.6. Comitetul de părinți al clasei are următoarele atribuții:

    a)ajută dirigintele în activitatea de îmbunătățire a frecvenței, a disciplinei și reușitei elevilor;

    b) sprijină dirigintele în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională sau de reintegrare socială a absolvenților;

    c) sprijină dirigintele în organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare;

 13.7.Dirigintele convoacă obligatoriu adunari cu părinții la începutul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar sau de câte ori este necesar.

 Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația de părinți 

13.8.La nivelul fiecărei Instituții funcționează Consiliul reprezentativ al părinților;

13.9.Consiliul reprezentativ al părinților din Instituție este compus din președinții comitetelor de părinți ai fiecărei clase;

13.10.Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți are următoarele atribuții:

    a)identifică surse de finanțare extrabugetară și propune consiliului de administrație modul de folosire a acestora;

    b)sprijină parteneriatele educaționale dintre unitățile de învățământ și instituție cu rol educativ în plan local;

    c)susține Instituția în derularea programelor și proiectelor comunitare , de prevenire și de combatere a abandonului școlar;

    d)susține conducerea Instituției școlare în organizarea și desfășurarea consultațiilor cu părinții, pe teme educaționale

13.11.Comitetele de părinți ale claselor/Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări, venite din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, care vor fi utilizate pentru:

    a)modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale;

    b)acordarea de premii și de burse elevilor

    c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;

    e)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;

    d)alte activități de promovare a imaginii Instituției;

13.12.Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul XIV.

Igiena şi protecţia muncii

 Reguli privind protectia, igiena si securitatea muncii.

 In scopul aplicarii si respectarii in cadrul Gimnaziului a regulilor privind protectia, igiena si securitatea in muncă corespunzatoare conditiilor în care se desfasoara activitatea, instituţia asigura instruirea tuturor persoanelor incadrate in munca, prin angajatii proprii cu atributii si in domeniul protectiei muncii, care consta în:

14.1 instructajul introductiv general care se face de catre seful compartimentului de protectia muncii urmatoarelor persoane:

• noilor angajati in munca, angajati cu contracte de munca indiferent de forma acestora;

• celor transferati în gimnaziu de la altă unitate;

• studenților pentru practica profesionala;

• persoanelor aflate in şcoală in perioada de proba in vederea angajarii;

• persoanelor angajate ca angajați sezonieri, temporari sau zilieri;

• persoanelor delegate in interesul serviciului;

14.2 instructajul la locul de munca se face dupa instructajul introductiv general, de catre conducatorul direct al locului de munca si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca pentru categonile de personal enunțate anterior precum și pentru personalul transferat de la un loc de munca la altul in cadrul şcolii

14.3 instructajul periodic se face de catre conducatorul locului de munca respectiv. Intervalul dintre doua instructaje periodice pentru angajați va fi stabilit prin instrucțiuni proprii in funcție de condițiile locului de munca dar nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico - administrativ intervalul dintre doua instructaje periodice va fi de cel mult 12 luni. Acest instructaj se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri:

• cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare;

• cand s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele ori s-au adus modificări la echipamentele existente;

• cand au aparut modificari ale normelor de protecția muncii sau ale instrucțiunilor proprii de securitate a muncii;

• la reluarea activitatii dupa accident de muncă;

• la executarea unor lucrari speciale.

14.4 In vederea asigurarii condițiilor de protecție a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca, instituţia asigura cadrul necesar privind :

-adoptarea la elaborarea tehnologiilor de fabricate a soluțiilor conforme cu normele de protectie a muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminate riscurile;

stabilirea pentru salariați si pentru ceilalți participanți la procesul de muncă, prin înserarea în fișa postului a atribuțiilor si răspunderilor ce le revin în domeniul protecției muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;

elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecție a muncii, corespunzător condițiilor in care se desfăsoara activitatea la locurile de munca;

asigurarea si controlarea cunoașterii si aplicării, de către toți salariații si participanții la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare si organizatorice din domeniul protecției muncii;

asigurarea de materiale necesare informării si educării salariaților si participanților la procesul de muncă: afișe, pliante si alte asemenea cu privire la protecția muncii;

informarea fiecarei persoane, anterior angajării in muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum si asupra măsurilor de prevenire necesare;

angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de medicină a muncii și a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;

întocmirea unei evidențe a locurilor de muncă cu condiții deosebite: vatămătoare, grele. periculoase, precum si a accidentelor de munca,bolilor profesionale, accidentelor tehnice și avariilor;

-asigurarea realizarii măsurilor stabilite de inspectorii de protecția muncii cu prilejul controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor în munca;

asigurarea accesului la serviciul medical de medicină a muncii si condițiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de muncă;

asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de catre personalul angajat a echipamentului individual de protecție;

asigurarea gratuită a materialelor igienico - sanitare persoanelor care desfăsoara activitatea în locuri de muncă al caror specific impune o igienă personală deosebită.

14.5  Aplicarea normelor de protecție si igienă a muncii, precum si a măsurilor organizatorice întreprinse de instituţie va fi asigurată de fiecare persoană incadrată in muncă, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de  munca prin:

însusirea si respectarea normelor de protecție a muncii si măsurilor de aplicare a acestora stabilite de instituție;

desfasurarea activității in așa fel incât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât și celelalte persoane participante la procesul de munca;

aducerea de îndata la cunoștința conducătorului locului de muncă despre apariția oricărei defecțiuni tehnice sau altă situatie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

aducerea de îndată la cunoștința conducătorului locului de muncă a accidentelor de muncă suferite de persoana proprie si de alte personane participante la procesul de munca;

oprirea lucrului la apariția oricărui eveniment, indiferent de gradul sau pericol, cauzator de producerea unui accident și informarea imediată a conducatorul locului de munca; 

utilizarea echipamentului individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care i-a fost acordat;                                                                                                                                                                                                            acordarea relațiilor solicitate de organele de control si de cercetare în  domeniul protecției mun-cii.

14.6. Reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor

 In scopul aplicării si respectării regulilor privind prevenirea si stingerea incendiilor Gimnaziul  ,,Dinastia Romanciuc”Vădeni,are urmatoarele obligații și răspunderi:

Stabilește prin dispoziții scrise responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotnva incendiilor în cadrul instituției.

Aduce la cunoștință salariaților, utilizatorilor si a oricarei persoane implicate, dispozițiile reactualizate.

Justifică autoritaților abilitate, că măsurile de aparare împotriva incendiilor asigurate sunt core-late cu natura și nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor si reglementărilor tehnice.

Asigură înscrierea în fișele posturilor a atribuțiilor si responsabilităților persoanelor desemnate prin dispoziții scrise să îndeplinească sarcini de prevenire și stingere a incendiilor, precum și luarea la cunostință de către acestea a obligațiilor ce le revin.

Asigură întocmirea documentației tehnice necesare pentru solicitarea si obținerea avizelor și a autorizațiilor de prevenire si stingere a incendiilor, prevăzute de lege.

Asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor si asigură-însușirea și respectarea acestora de catre salariați.

Asigura instruirea salariaților proprii si a colaboratorilor externi, verificând prin persoanele desemnate, modul de cunoaștere si respectare a regulilor si măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitaților pe care le desfășoara lunar si vor fi executate de către persoanele desemnate prin decizie scrisă (de regulă, tot conducătorii locurilor de munca respective).                                                                                                                                                                                                

14.7 Toate categoriile de instructaje prevăzute mai sus se vor executa obligatoriu pentru orice persoană angajată in cadrul instituției indiferent de natura funcției ocupate.

Verifică periodic, prin cadrele tehnice cu atribuții de prevenire si stingere a incendiilor sau ceilalți specialiști desemnati, modul de cunoaștere si de respectare a normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

Asigură prin persoanele desemnate luarea măsurilor necesare pentru determinarea imprejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ținerea evidenței acestora si stabilirea, dupa caz, a unor măsuri de preîntampinare a producerii unor evenimente similare.

Analizeaza semestrial modul de organizare si desfășurare a activității de apărare împotriva incendiilor.                                                                                                                                                                                                                  Asigură alocarea distinctă in planurile anuale de venituri si cheltuieli a mijloacelor financiare necesare achizitionării, repararii, întreținerii și funcționării mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precun si pentru susținerea celorlalte activitați specifice aprării împotriva incendiilor (atestări, certificări, avizări, autorizări etc.).

14.8 Pentru asigurarea respectării regulilor si măsurilor de protecție,sănătate,siguranță, fiecare salariat, indiferent de natura angăjarii are, in procesul muncii, următoarele obligații principale:să cunoască și să respecte normele generale de SSM din unitatea în care îsi desfășoară activitatea și sarcinile de prevenire si stingere specifice locului de munca;

sa respecte regulile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunostință, sub orice formă, de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta;

să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, substantele penculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura si echipamentele de lucru;

să nu efectueze manevre si modificări nepermise ale mijioacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;                                                                                                                                          la terminarea programului să verifice si să i-a toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot provoca incendii;

- să nu afecteze sub nici o forma funcționalitatea căilor de acces și de evacuare din clădiri;

- să comunice, imediat, șefilor ierarhici și personalului cu atribuții de prevenire si stingere a incendiilor orice situație pe care este indreptațit să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;

- coopereze cu membrii serviciului SSM si cu ceilai salariați desemnați de angajator, atât cât le permit cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de pericol;

- să participe efectiv la stingerea incendiilor și la inturarea consecințelor acestora precum și la evacuarea persoanelor și a bununlor materiale;

în vederea îmbunătațirii  activitații de prevenire si stingere a incendiilor fiecare om al muncii este obligat ca pe langa indatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de șeful ierarhic superior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul XV.

Dispoziţii finale

15.1. Prevederile prezentului regulament devin obligatorii după aprobarea lui în C.A.

15.2. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul de Administrație nr.01 la data de 28.08.2023                                                                                                                                                                            

15.3.Prezentul regulament este adus la cunoştinţa tuturor elevilor şi părinţilor de către diriginți

în termen de 5 zile de la adoptarea lui şi confirmări prin semnătura părinților și a elevilor a acestui acest fapt.

15.4.Elevii nou veniţi pe parcursul anului şi părinţii lor fac cunoştinţă obligatoriu cu acest re-gulament ,adus la cunoștință de către diriginți.

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții